Obchodní podmínky

72 Ventures s.r.o., IČO: 141 39 936, se sídlem Slezská 844/96, Vinohrady, 130 00 Praha 3, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 361013. 

1.1  Obchodní podmínky    

Tyto obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) společnosti 72 Ventures s.r.o., IČO: 141 39 936, se sídlem Slezská 844/96, Vinohrady, 130 00 Praha 3, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 361013 (dále jen „Společnost“) upravují vzájemná práva a povinnosti vzniklé v souvislosti s využíváním Webového portálu www.doporucena.cz (dále jen „Webový portál“) jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „Uživatel“) a další související právní vztahy.

1.2  Služby nabízené Společností    

Společnost 72 Ventures s.r.o., nabízí přes Webový portál www.doporucena.cz profesionální poradenské služby a pomáhá Uživatelům srovnávat nabídky finančních služeb a produktů třetích stran (dále jen „Dodavatelé“) . Pomocí Webového portálu můžete nejen najít a porovnat, co nabízejí třetí strany, ale také zprostředkujeme uzavření smluv o nákupu těchto služeb. Tyto služby jsou poskytovány bezplatně, přičemž naše zisky pocházejí z provizí získaných za zprostředkování těchto smluv. Vy jako Uživatelé máte možnost zvolit si podle vlastního uvážení nejvýhodnější nabídku a objednat službu přímo na Webovém portálu nebo přes web vybraného Dodavatele.

1.3   Uzavření Smlouvy a poskytování Služeb

Poskytnutím poradenské služby nebo srovnání nabídek produktů Dodavatelů (dále jen ,,Služba“) na webu www.doporucena.cz, dojde k uzavření smlouvy mezi Společností a Uživatelem. Pro realizaci této smlouvy je nutné, abyste nám poskytli osobní údaje a další potřebné informace prostřednictvím rozhraní Webového portálu. Bez těchto údajů není možné smlouvu uzavřít. Vy jako Uživatelé máte možnost si vybrat nabídku, která se vám zdá nejvýhodnější, a buď ji objednat přímo přes naši platformu, nebo přes Webové rozhraní konkrétního Dodavatele, kam vás přesměrujeme. Alternativně vám může bý předán kontakt, abyste mohli poptávanou službu nebo produkt sjednat přímo.

1.4  Poskytování osobních údajů a informací

Pro účely uzavření Smlouvy je nezbytné, aby Uživatelé poskytli své osobní údaje a další nezbytné informace prostřednictvím on-line formuláře na Webovém portálu (dále jen „Formulář“). Odesláním a řádným doručením tohoto formuláře dochází ke vzniku Smlouvy mezi Uživatelem a Společností, která se řídí podle aktuálních Obchodních podmínek. Tento krok je klíčový pro aktivaci služeb a umožňuje zahájit proces poradenství nebo srovnání služeb dle Uživatelových požadavků.

1.5  Komunikace s Uživatelem

Uživatel souhlasí s tím, že pro účely plnění smlouvy a poskytování služeb může být kontaktován prostřednictvím elektronické pošty zaměstnancem nebo zástupcem Společnosti. Tato komunikace je nezbytná pro správné poskytování informací, poradenství a zpracování vašich požadavků podle smluvních podmínek.

1.6  Aktualizace obchodních podmínek

Společnost si vyhrazuje právo kdykoli měnit nebo doplnit obsah těchto obchodních podmínek. Jakékoliv změny vstupují v platnost okamžikem jejich zveřejnění na našem Webovém portálu. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti, které vznikly mezi Společností a Uživatelem podle předchozího znění obchodních podmínek před provedením těchto změn.

1.7 Přesnost a aktualizace Uživatelských údajů

Uživatel je povinnen uvádět správné a pravdivé informace při komunikaci se Společností, při používání Webového portálu, a při objednávání služeb. Je důležité, aby všechny poskytnuté údaje byly aktuální a přesné. V případě jakýchkoliv změn v těchto údajích je Uživatel povinen tyto změny Společnosti oznámit a aktualizovat je, aby zajistil plynulé a efektivní poskytování služeb.

2. ZPROSTŘEDKOVÁNÍ MOŽNOSTI UZAVŘENÍ SMLOUVY S DODAVATELEM

2.1 Obsah Webového portálu

Webový portál www.doporucena.cz poskytuje seznam služeb a produktů od různých Dodavatelů, včetně orientačních cen. Tyto ceny jsou pouze indikativní a nemusí přesně odpovídat konečné ceně u Dodavatele. Ačkoli naše platforma nabízí možnost uzavřít smlouvu s Dodavateli za podmínek uvedených na Webovém portálu, zároveň není omezena možnost sjednat smlouvu za individuálně upravených podmínek. Všechny nabídky na portálu jsou nezávazné a Dodavatelé nejsou povinni smlouvu uzavřít.

2.2 Srovnání nabídek na Webovém portálu

Webový portál www.doporucena.cz provádí srovnání služeb a produktů různých Dodavatelů na základě veřejně dostupných informací nebo podmínek, které nám Dodavatelé individuálně poskytují. Je třeba zdůraznit, že toto srovnání je pouze orientační a nemáme povinnost zveřejňovat nabídky všech Dodavatelů na trhu. Podle informací, které od Uživatele získáme, můžeme rovněž vytvořit podrobnou kalkulaci, aby Uživatel měl lepší představu o možných nákladech.

2.3 Vzájemná nezávislost

Společnost nemá žádný přímý ani nepřímý podíl na hlasovacích právech nebo základním kapitálu žádného z Dodavatelů, jehož produkty nebo služby nabízíme. Obdobně žádný z Dodavatelů nemá přímý ani nepřímý podíl na hlasovacích právech nebo základním kapitálu Společnosti. Tímto je zaručena vzájemná nezávislost, což znamená, že mezi Společností a Dodavateli neexistuje žádný vztah ovládané a ovládající osoby podle definice zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních Společnostech a družstvech.

2.4 Postup objednání a uzavření Smlouvy   

Pokud se Uživatel rozhodne pro některou z nabízených služeb nebo produktů na Webovém portálu www.doporucena.cz, je povinen postupovat podle pokynů uvedených na portálu a vyplnit příslušný formulář. Tímto krokem dochází nejen k uzavření smlouvy mezi Uživatelem a Společností, ale také se vytváří objednávka (dále jen „Objednávka“), týkající se konkrétní služby nebo produktu. Odeslání vyplněného formuláře znamená, že objednávka byla zpracována a je připravena k dalšímu postupu.

2.5 Předání objednávky Dodavateli 

Jakmile Uživatel odešle Objednávku prostřednictvím Webového portálu, Společnost ji předá vybranému Dodavateli, který má právo s Uživatelem uzavřít Smlouvu o dané službě nebo produktu. Uživatel by měl mít na paměti, že s odesláním Objednávky Společnost má oprávnění předat všechny získané informace, včetně osobních údajů, příslušnému Dodavateli. V případě, že Dodavatel bude od Uživatele vyžadovat dodatečné osobní údaje, již neodpovídáme za jejich ochranu; zodpovědnost plně přechází na Dodavatele, kterému byly údaje předány.

2.6 Možnost přímé Objednávky na Webovém Portálu     

V některých případech nabízíme možnost objednat vybrané služby nebo produkty přímo na Webovém portálu. V takovém případě se práva a povinnosti týkající se dané služby nebo produktu řídí konkrétními obchodními podmínkami Dodavatele. Tyto podmínky jsou Uživatelům předkládány k odsouhlasení odděleně a obsahují všechny informace, které jsou Uživatelům dle právních předpisů povinně předloženy před uzavřením Smlouvy. Toto zajišťuje, že Uživatelé mají plný přehled o podmínkách, které přijímají.

2.7 Uzavření Smlouvy s Dodavatelem

Uživatel uzavírá smlouvu přímo s Dodavatelem služby nebo produktu na základě svého vlastního výběru, poté co se důkladně seznámil s podmínkami dané Smlouvy a případně s Obchodními podmínkami Dodavatele. Společnost nezaručuje, že Dodavatel s Uživatelem uzavře Smlouvu, jelikož rozhodnutí závisí výhradně na Dodavateli. Také nebereme na sebe žádnou zodpovědnost za jakékoli nároky nebo problémy, které by mohly Uživateli vzniknout v souvislosti s právním vztahem s Dodavatelem. Uživatel by měl být vždy pečlivý a informovaný při volbě Dodavatele a před uzavřením jakékoli Smlouvy.

3. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI

3.1 Ochrana autorských práv Webového portálu

Uživatel bere na vědomí, že software a další součásti tvořící Webový portál jsou chráněny autorským právem. Uživatel se zavazuje neuskutečňovat žádné činnosti, které by mohly umožnit jemu nebo třetím osobám neoprávněně zasahovat do softwaru či jiných součástí Webového portálu, nebo je neoprávněně používat.

3.2  Zákaz negativního vlivu na provoz portálu

Uživatel nesmí při používání Webového portálu používat žádné mechanismy, software nebo postupy, které by mohly negativně ovlivnit jeho provoz. Webový portál lze Užívat pouze v rozsahu, který neohrožuje práva ostatních Uživatelů nebo Společnosti a který je v souladu s předpokládaným použitím portálu.

3.3 Odpovědnost za chyby způsobené třetí stranou

Společnost není odpovědná za chyby, které vzniknou v důsledku zásahů třetích stran do Webového portálu nebo kvůli jeho používání v rozporu s určeným způsobem využití.

3.4  Dostupnost Webového portálu

Uživatel si je vědom, že Webový portál nemusí být nepřetržitě dostupný, zejména kvůli nutné údržbě hardwaru a softwaru Společnosti, nebo kvůli údržbě vybavení třetích stran.

4. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

4.1 Ochrana osobních ůdajů

Ochrana osobních údajů Uživatele, který je fyzickou osobou, je poskytována v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

4.2  Informace o zpracování osobních údajů

Podrobnější informace o tom, jak Společnost nakládá s osobními údaji Uživatelů, jsou k dispozici v dokumentu Informace o zpracování osobních údajů, který je umístěn na Webovém portálu.

4.3  Právo na výmaz osobních údajů

Uživatel bere na vědomí, že pokud využije svého práva na výmaz osobních údajů, které poskytl Společnosti za účelem získání služeb, již nebude moci tyto služby dále využívat. Společnost následně ukončí poskytování služeb a zpracování osobních údajů pro tento účel. V určitých případech, například z důvodu oprávněných zájmů Společnosti nebo jiných specifických důvodů uvedených v dokumentu Informace o zpracování osobních údajů, nemusí Společnost žádosti o výmaz osobních údajů vyhovět.

5. NĚKTERÁ PRÁVA A POVINNOSTI SOUVISEJÍCÍ SE ZPROSTŘEDKOVÁNÍM SPOTŘEBITELSKÉHO ÚVĚRU

5.1  Právní předpisy pro spotřebitelské úvěry

V případě, že konkrétní činnost je obecně závaznými právními předpisy kvalifikována jako činnost zprostředkovatele spotřebitelského úvěru ve smyslu zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, v platném znění (dále jen „zákon o spotřebitelském úvěru“), řídí se vztahy mezi Uživatelem, který je spotřebitelem, a Společností také ustanoveními tohoto článku Obchodních podmínek.

5.2  Odbornost a transparentnost

Společnost provozuje svou činnost s odbornou péčí a při zprostředkování spotřebitelského úvěru jedná vždy čestně a transparentně. Uživatel má právo vyžádat si informace o výši provize, kterou Společnost obdrží od Dodavatelů za zprostředkování spotřebitelského úvěru na bydlení.

5.3   Pravidla stanovené zákonem

Společnost neposkytuje Uživatelům radu v rozporu s pravidly stanovenými zákonem o spotřebitelském úvěru. Je zakázáno svázat uzavření Smlouvy o zprostředkování spotřebitelského úvěru s jakoukoliv doplňkovou Službou a je také zakázáno pobírat odměnu současně od Uživatele a Dodavatele nebo třetí strany.

5.4  Řízení střetů zájmů   

Společnost udržuje a uplatňuje přiměřené postupy pro zajišťování a řízení střetu zájmů v souladu se zákonem o spotřebitelském úvěru.

6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

6.1 Náhrada neplatných ustanovení

Pokud některé ustanovení těchto Obchodních podmínek bude neplatné nebo neúčinné, nahradí je ustanovení, které se původním neplatným co nejvíce přibližuje ve smyslu a účelu. Neplatnost nebo neúčinnost jednoho ustanovení nemá vliv na platnost ostatních ustanovení. Jakékoliv změny nebo doplňky těchto Obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

6.2 Kontaktní informace

Pro veškeré účely kontaktování Společnosti, včetně podávání stížností, lze využít adresy sídla Společnosti uvedené v Obchodních podmínkách nebo elektronickou adresu dotazy@doporucena.cz.

6.3 Dozor a kontrola

Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce zajišťuje dohled nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

6.4 Mimosoudní řešení sporů

Uživatel, který je spotřebitelem, má rovněž právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu v souladu se zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Věcně příslušným subjektem je Česká obchodní inspekce, pokud není uvedeno jinak. Kontaktní informace lze najít na webové stránce https://www.coi.cz/.

6.5 Právní řád a Jurisdikce

Pokud vztah mezi Společností a Uživatelem obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, vztahy se řídí českým právem a pro řešení případných sporů je příslušný obecný soud Společnosti. Toto ustanovení neovlivňuje práva Uživatele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.